Про мене / About me

OOF1

Українська художниця Оксана Фурса народилась у Києві, чи не наймальовничішому місті України, у 1972 р. Закінчила:
Республіканську художню школу № 1. Вищу освіту дизайнера здобула в Талліннській академії дизайну (Естонія, 1994 р.).
Другу вищу освіту — на архітектурному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту (2000 р).
Художницю надихають фольклорні мотиви, декоративно-ужиткове мистецтво. В її роботах звучить відгомін прадавніх наскельних розписів та середньовічних естампів. Її художній світ водночас конкретно-буквальний і символічно-складний.
Оригінальна авторська техніка базується на грі світла і тіні у стилізованих об`єктах. Нестрандартне сприйняття кольору виявляється у схрещенні кількох яскравих плям. Пані Оксана говорить, що пошарово створюючи свою роботу, поступово спрямовує її сюжет до власного ідеалу, власного образу щастя.
З 1990 р. Оксана Фурса веде активну виставкову діяльність. Серед найбільш резонансних заходів:

— персональна виставка «Квіти України» (Будинок художника, м. Київ), де 32 роботи були представлені в авторській техниці текстильного дизайну, що поєднує в собі батик, печворг, розпис та текстильну аплікацію;
— персональна виставка «Погляд» в Ризі (Латвія, галерея ART strit, 1998 р., коли в рамках виставки сучасного мистецтва були експоновані 18 графічних робіт (білим по чорному) виконані на тему сучасної архітектоніки;
— участь у виставці «Кольори сучасності» (м. Київ, Український дім, 1998 р.) — 10 полотен в стилі АРТ-фольк (масло, акріл);
— участь у міжнародній виставці сучасного мистецтва «Рельєф» (м. Санкт-Петербург, Росія, 2002 р.) — 5 полотен в стилі АРТ-фольк (змішана колекція);
— участь у виставці «Дивлюсь» (м.Київ, Український дім, 2008 р.) — 11 полотен із колекції «Тумани» (білим по чорному,акріл);
— участь у виставці «Україна — очами сучасності» (м. Київ, Мистецький арсенал, 2011 р.) — 5 полотен із колекції «Ярило» в стилі АРТ-фольк (масло, акріл).

Поряд з активною мистецькою діяльністю, Оксана Олександрівна виступає як відомий в Україні та поза її межами організатор дизайнерської справи, освітянин та науковець. 2005 р. вона очолила у статусі Президента Конфедерацію дизайнерів та стилістів України; за два роки започаткувала Міжнародний конкурс дизайнерів «Кришталевий силует» та благодійний дитячий конкурс з образотворчого мистецтва «Яскрава палітра» (проходить щорічно, травень, м. Київ).
Плекаючи ідею побудови в Україні вищої школи дизайну, п. Фурса організовує спершу коледж, а у 2000 р. — Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, який нині очолює у статусі ректора, професора і доктора педагогічних наук (захистила дисертацію у 2014 р.).
Оксана Олександрівна є автором наукової монографії «Тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2014 р.); програми спецкурсу «Розвиток педагогічної майстерності викладача мистецьких дисциплін»;
Підручників «Психологія конфлікту. Мистецтво як засіб психологічного захисту особистості в конфлікті» та «Методика проектування фірмового стилю у професійному розвитку майбутніх дизайнерів-графіків», схвально сприйнятих професійною громадою.

Заміжня, виховує двох синів.


Ukrainian artist Oksana Fursa was born in 1972 in Kyiv, one of the most picturesques place of Ukraine. Th e finished National Art School №1. Higher Education she has got in Tallinn (Estonia, 1994), then she graduated Kyiv Building Engineering Institute, Faculty of Architecture in 2000 for getting the second higher education. O. Fursa worked as an animated cartoon artist, a designer of advertising, as an architect, a fashion designer, but she has never left her personal artistic activity.
She is inspired by folk motives and traditional decorative folk articles. Her works refl ect the spirit of ancient rock paintings and medieval prints. Her artistic world is literally specific and symbolistically complex.
The peculiarity of the artist’s technique is based on the freak of lights and darks in stylized objects. Non typical interpretation of colour is expressed in crossing of several bright stains. The artist says, that applying the layers she gradually leads the plot of her work to her personal ideal and her proper image of Happiness.
Since 1990 Oksana Fursa has been leading active exhibition work. The most sound arrangements are:
— personal exhibition «Flowers of Ukraine» (House of Artists, Kyiv), 32 works were presented in author’s technique of textile design, which combine batik, patchwork, painting and textile application»
— personal exhibition «a Look» in Riga (Latvia, gallery ART strit, 1998) there were exhibited 18 graphic works (white on the black) on the subjects of modern architectonics in the theme of Modern Art Exhibition
— participation in the Exhibition «Colours of Contemporaneity» (Kyiv, Ukrainian House, 1998) — 10 canvases in ART- folk style (oil, acrylic);
— participation in International Exhibition of Modern Art «Relief» (Saint-Petersburg, Russia, 2002) – 5 canvases in ART-folk style (mixed collection);
— participation in the Exhibition «I am looking» (Kyiv, Ukrainian House, 2008) — 11 canvases from the collection «Mists» (white on the black, acrylic);
— participation in the Exhibition «Ukraine by the sight of contemporaries » (Kyiv Art Arsenal, 2011) — 5 canvases from the collection «Yarylo» in ART-folk style (oil, acrylic).

Along with creative activity Oksana Fursa is known as an organizer of design trends in Ukraine and beyond its borders, as a scholar and educationalist. In 2005 she headed the Confederation of Designers and Stylists of Ukraine as the President; for two years the founded
the International Design Competition «Crystal silhouette» and charity children’s fine art competition «Bright Palette» (held annually in May, Kyiv). Cherishing the idea of creation a higher school of design O. Fursa organizes first the College and in 2000 — the Institute of Art for Decorative Modelling and Design named after Salvador Dali. O. Fursa heads the Institute in the status of Rector, professor and Dr. of Education (was awarded the Doctor’s degree in 2014).
Oksana Fursa is the author of the scientifi c monograph «Tendencies of development of design education in Ukraine (the 2-nd part of the XX-th — the beginning of the XXI-st centuries)» (2014); the programme of the special course «Development of pedagogical mastery of an instructor of Art disciplines»; text-books «Psychology of Confl ict. Art as the way of psychological protection of a personality in confl ict» and «Methods of projection of brandname style in professional training of future designer-graphics». All these works were highly appraised by professionals. Married, brings up two sons.
You can get acquainted with the last works of the artist on the site:
http://art-cc.com/index.php?route=product/owner&vendor_id=366